شرکت پدیده خلاقان پارسه در زمینه  مشاوره سامانه های مبتنی بر فناوری رادیو شناسه (RFID) فعالیت می نماید .

این شرکت در آبان ماه سال 1391 موفق به کسب مجوز واحد فناور از پارک علم و فناوری خراسان گردید.